Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Obchodní podmínky

PRAVIDLA OBCHODU:

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanoveními o ochraně osobních údajů.
 1. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 1. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 1. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky nebo elektronicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje, atp.

    OBCHODNÍ PODMÍNKY  firmy:

Jitka Minolová, se sídlem Talichova 12, 623 00 Brno

identifikační číslo: 136 71 294

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího) při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.vsechnokram.cz (dále jen „webová stránka“) při uzavírání kupní smlouvy a další související vztahy.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícícm považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Minimální cena nákupu je 50,- Kč vč. DPH (slovy: padesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty).
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednaném zboží ( objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícícho zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícícmu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícícm považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektornické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce ( dále jen „elektronická adresa kupujícícho“). Po obdržení potvrzujícího e-mailu již není možné údaje měnit.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zobží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícícm a kupujícícm vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštoum a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, k teré dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetovépřipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 1088751013/3030, vedený u společnosti Airbank (dále jen „účet prodávajícícho“). Jako variabilní symbol kupující použije číslo objednávky, které se mu vygeneruje a zároveň bude zaslané na uvedenou e-mailovou adresu.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“) platné od 1.8.2013 si vybírá kupující sám, dle své vlastní preference s ohledem na dané zboží a předpokládanou hmotnost zboží dle následující nabídky:
 • Platba předem:
  • 30,- Kč (ubrousky nebo další drobnosti, max. váha 100g. Zasíláno v obyčejné obálce, obyčejně Českou poštou. V případě ztráty nebo poškození bez nároku na náhradu)
  • 55,- Kč (drobnosti, max. váha 2 kg, cena 500,- Kč. Výška zásilky i s obálkou je max. 5 cm. Doporučený dopis, Česká pošta)
  • 85,- Kč (zboží, hmotnost max. do 30 kg, Balík do ruky, Česká pošta)
  • 0,- Kč ( zboží, přesáhne-li cena zboží 1.500,- Kč-bez poštovného, Česká pošta)
 • Dobírka:  k poštovnému +35,- Kč
 1. V případě, že si kupující zvolí snížené poštovné bez ohledu na dané zboží, prodávající v případě dobírky automaticky navýší poštovné na plnou sazbu. V případě platby předem bude požadovat po kupujícím doplatek poštovného do plné výše poštovného.
 2.  V případě, že si kupující záměrně nezvolí odpovídající poštovné (např. služba „Křehké“ pro zvlášť křehké produkty –sklo, keramika, atd.; popř. poštovné pouze pro ubrousky, které se posílají v obyčejné obálce) a zboží přijde kupujícímu poničené, kupující se zříká nároku na uznání reklamace zboží poničené transportem vinou špatného výběru poštovného.
 3. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Zvolením tohoto typu platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícícho nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.f), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží  poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Zboží je odesíláno do 3 pracovních dnů. Pokud nejsme schopni zásilku odeslat, je o této skutečnosti zákazník neprodleně informován. Zboží skaldem je odesláno neprodleně po úhradě nebo po jeho objednání (v případě dobírky).
 8. Objednávka je odeslána v případě platby předem, až po připsání platby na účet. U zboží, které není skladem se může stát, že u dodavatele bude vyprodané a nebudeme schopni ho dodat. V takovém případě zákazníka kontaktujeme a lze se dohodnout na náhradním zboží, vrácení platby či strono objednávky v nejbližším možném termínu.
 9. Objednávka je platná 14 dní od data objednání. Pokud není objednávka do té dobry uhrazena ( v případě platby předem), je stornována.
 10. Zboží je odesíláno Českou poštou, cena poštovného je již včetně balného.
 11. Zásilky nerozdělujeme a posíláme vše až je objednávka kompletní (v případě zboží, které není skladem).

 

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

       

       6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícícho, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. fakturační adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále vše společně jen „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely zasílání realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedení z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.e) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zptacovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů- Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-liu prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

 

7. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronnickou poštou okamžikem jejího přijetí na  server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

TOPlist